AGÜ Kalite Güvence Sistemi;

Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde öğrencilerinin yenilikçi bir vizyonla, gerçek dünya sorunları ve üzerine bilgi ve becerilere sahip, küresel ve yerel sorunlara disiplinler arası/ötesi bir yaklaşımla çözümler üretebilen meslek insanları ve dünya vatandaşları olmalarını sağlamaya yöneliktir. Mezunlarının kalitesinin göstergeleri, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip kurum ve kuruluşlarda alanlarında öncelikli olarak tercih edilmeleri, lisansüstü programlara yerleşebilmeleri ve alanlarına özgü girişimci fikirler geliştirebilir olmalarıdır. Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi Sisteminin üç önemli değerlendirme yöntemi mevcuttur. İlk olarak, programlar için alana özgü sorunları, gelişmeleri ve beklentileri izlemek ve eğitim-öğretim sürecine dahil etmek için danışma kurulu toplantıları düzenlenmek. İkinci olarak, her eğitim dönemi içinde ve sonunda, öğrenciler ile ders ve öğretim elemanı değerlendirme anket çalışmasıyla birlikte programlara özgü odak grup toplantıları yapmak. Üçüncü olarak, dönem başları ve sonlarında, bölüm kurullarında derslerin hedef ve çıktılarını, öğrencilerden gelen geri dönütlerle birlikte değerlendirmek, program hedeflerine uygunluklarını denetlemek. Periyodik olarak yapılan bu değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda öğretim elemanı, ders ve program bazında iyileştirme çalışmaları yapılır.

Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinde temel ve uygulamalı araştırmalar dengesini koruyarak, elde edilen çıktılarla evrensel bilime ve toplumun farklı kesimlerine yüksek katkıda bulunmayı hedeflemektedir. AGÜ'de öğretim üyelerinin performansı değerlendirilirken bilimsel araştırmalar ve sonucunda üretilen çıktılar, ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleri, araştırmaların bütünleşik ve disiplinlerarası olması, bu çalışmaların toplumsal etkiye ve ekonomik değere dönüştürülmesi dikkate alınır. Bu kapsamda, öğretim üyelerinin bölge teknoparkında şirket kurmaları teşvik edilir, öğretim üyelerinin üniversite-sanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirdikleri projeler ve içerisinde sanayi ortaklarının bulunduğu disiplinlerarası makale ve bildiri çalışmaları kurum içi atama ve yükseltilme ölçütlerinde özendirilir. AGÜ’de görev yapan tüm öğretim üyelerinden her takvim yılı sonunda, o yıl içerisinde gerçekleştirdikleri akademik araştırma ve geliştirme faaliyetleri hakkında YÖK Akademik Teşvik Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere göre; Akademik Değerlendirme Raporu istenmektedir. Gerçekleştirilen tüm Ar-Ge faaliyetleri için PUKÖ döngüsü işletilir ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli faaliyetler birim sorumluları tarafından gerçekleştirilir.

Topluma Katkı faaliyetlerinde üçüncü nesil üniversite modelini hayata geçirerek toplumsal fayda üretimini eğitim ve araştırma yanında üçüncü ana misyonu olarak kabul eden AGÜ; toplumsal katkı stratejisine Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) esas alarak yön verir. AGÜ; hem fakülte, hem idari birim, hem de öğrenci faaliyetlerini kalkınma amaçlarının işaret ettiği evrensel sorunların çözümüne yönelik oluşturacağı katkıya göre önceler. Bu doğrultuda yapılan akademik ve sosyal faaliyet politikaları; kamu yararı ve insanlık sorunlarının çözümüne yapacağı katkı merkeze alınarak yapılır. Akademik ve sosyal faaliyetlerini; hayata, topluma ve insanlığa yönelik katkıyı önceleyerek gerçekleştirmenin yanında, ölçüm parametrelerini ve planlama süreçlerinin kalitesini garantileyen süreç yönetimi inşasıyla da bu katkıların sürdürülebilirliğini önemser. Bunu gerçekleştirebilmek için Toplumsal Etki Komisyonu tarafından her yıl akademisyenlerle gerçekleştirilen “Kalkınma Hedefleri Üzerine Akdemik Zihin Şemaları (The Mind of a Researcher on the Global Challenges)” araştırma sonuçları raporu ve “İdari Birimlerde Sosyal Etki Analizi” değerlendirme sonuçları Rektörlük, Fakülte Dekanları ve Bölüm Başkanlıkları düzeyinde değerlendirilmekte ve kanıta dayalı politika tasarımı gerçekleştirilmektedir. Daha önemlisi AGÜ sosyo-teknik üniversite olmanın gerektirdiği felsefeyi içselleştirerek; toplumsal etki politikalarını eğitim ve araştırma gibi üniversitenin temel misyonlarına entegre ederek buradan çıkan toplumsal etkiyi ders içerikleri, proje önerileri, araştırmalar ve yayınlar gibi somut çıktılara dönüştürür. AGÜ ürettiği sosyal etkinin tümünün çevreye duyarlılık gözetmesini, çağdaş gelişimi dikkate almasını ve özgün değer üretmesini önemser. Yirmi birinci yüzyılda insanlığın küresel olarak yüzleştiği sorunların çözümününmerkezinde yer alan üniversitelerin toplumla yeniden buluşması gerektiği bilincine sahip olan AGÜ, bu sorunların çözümünde üreteceği bilgi, birikim ve deneyimi yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel düzeyde paylaşmayı esas alır ve bu çabaya tüm insanlığı ortak etmenin yollarını arar. Özetle; AGÜ toplumsal katkı politikaları inşasında, insan ve diğer canlıların bekasına katkı sunacak nitelikli insan kaynağı yetiştirmek, sosyal inovasyon gerçekleştirmek ve insan esenliği için teknoloji üretmek bileşenlerini esas alır. 

Yönetim Faaliyetlerinde iç paydaşlarının eğitim, araştırma ve topluma katkı faaliyetlerinde yüksek verim ve performansla çalışmalarını, üretkenliklerini arttırmalarını ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlamak için düzenli toplantılarla geri bildirimler toplar, gerekli iyileştirme faaliyetleri yapar. Uluslararasılaşma yol haritası ile belirlenen eğitim, araştırma ve topluma katkı boyutlarında her yıl düzenli toplantılarla değerlendirmeler yapar, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol eder, geri bildirimler toplayarak gerekli iyileştirmeleri planlayıp hayata geçirir.  İç paydaşların yetkinlik ve liyakat noktasında geliştirilmeleri için düzenli toplantılarla geri bildirimler toplar, gerekli iyileştirmeleri yapar.  Dış paydaşlarla ilişkileri önemser, 3. Nesil üniversite misyonunu gerçekleştirebilmek için dış paydaş görüşlerine önem verir, arama konferansları sonuçlarından projeler geliştirir, tasarımlar yapar, pilot uygulamalar gerçekleştirir, pilot uygulamalar üzerinde elde edilen deneyimlerden hareketle iyileştirmeler yaparak iyi uygulamaların üniversite çapında yaygın hale getirilmesini amaçlar. Fiziksel altyapı imkanlarını; AGÜ’nün vizyonu, hedefleri, değerleri ve bütçesi ile uyumlu olarak sürekli geliştirir ve iyileştirir.  AGÜ değerlerinin iç paydaşlar tarafından içselleştirilmesi için tedbirler alır.  AGÜ’yü ve yüksek öğretime katkısını daha rekabetçi yapacak tedbirler alır. AGÜ’nün görünürlüğünü ve tanınırlığını arttıracak mekanizmalar oluşturur ve işletir.  Bütün yönetim faaliyetlerini kalite odaklı ve katılımcı bir yönetişim modeli ile sürdürür.

AGÜ’nün Kalite Güvence Sistemi Döngüsü aşağıdaki linklerde sunulan Şema ile özetlenmiş; Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Topluma Katkı boyutlarında PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngülerinin nasıl kapatıldığına ilişkin şemalara yine aşağıdaki linkler aracılığı ile ayrı ayrı ulaşılabilir.